Vilkår & Betingelser

Generelt

Denne avtalen omfatter alle enheter med kundeforhold til Framdrift AS, med org. Nr. 921 985 878.

Betingelsene anses akseptert i sin helhet, ved bestilling og/eller betaling for en eller flere tjenester fra Framdrift AS. Framdrift AS har rett til å avvise ethvert oppdrag eller bestilling.

Taushetsplikt

Framdrift AS har taushetsplikt om alle forhold hos oppdragsgiver av konfidensiell eller sensitiv natur. Taushetsplikten gjelder ansatte og samarbeidspartnere som opptrer på Framdrift AS’s (heretter kalt Framdrift AS ) vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Taushetsplikten gjelder under oppdragets gjennomføring og etter at oppdraget er fullført. Taushetsplikten gjelder ikke der Framdrift AS er pålagt å gi opplysninger ved lov eller gyldig vedtak fra offentlig myndighet.

Sikkerhet og intern-kontroll

Framdrift AS formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-mail for kunden, også har rett til å forføye over produktet. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling rettighetene til domene/web, herunder meddeler Framdrift AS endringer av kontrollopplysninger. Selv om Framdrift AS tar backup av alle filer, og databaser så er kunden også ansvarlig for å ta egne kopier (backup) av filer, bilder og tekst. Framdrift AS har ikke ansvar for tap som kunne ha vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi. Framdrift AS er ikke på noen måte ansvarlig for tap av data. 

Innhold og funksjoner

Alt innhold som legges ut på serveren er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. Brukeren eller bedriften er selv er ansvarlig for alt materiale som legges ut på serveren og at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket (der ikke annet er skriftlig avtalt). Brukeren er også ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, samt at materiale ikke er ærekrenkende eller på annen måte er lovstridig. Framdrift AS har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger.

Domener

Domenesøknad/bestilling utføres av Framdrift AS på bakgrunn av informasjon fra kunden. Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e–mail mv, kan Framdrift AS ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.

 Videresalg m.v.

Tjenester som tilbys av Framdrift AS kan ikke videreselges og/eller kopieres for kommersielt bruk uten skriftlig avtale med FW.

 Kundeservice

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal brukeren henvende seg til Framdrift AS sin brukertjeneste via epost eller telefon.
Ved feilmeldinger vil Framdrift AS iverksette tester for å finne årsaken til den meldte feilen og rette på den. 

Elektronisk post

Kunde godtar at opplysninger og dokumenter, herunder alle fakturaer, purringer og inkassovarsel, i sakens anledning sendes og lagres elektronisk – herunder som epost. 

Ansvarsbegrensning

Framdrift AS holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Bedriften eller brukeren har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler for publisering og backup slik at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende.
Framdrift AS vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap. 

Opphavsrett

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til programvaren med tilhørende kildekode, dokumentasjon, spesifikasjoner og annet materiale som er utviklet for KUNDEN etter spesifikk avtale og leveres i henhold til denne avtalen tilfaller KUNDE, ved fullt økonomisk oppgjør. Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov om opphavsrett til åndsverk m.v. 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) § 39b. 

Næringskjøp

Oppdragsgiver er kjent med at alle tjenester levert av Framdrift AS er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse. 

Avtalevarighet

Avtaler om webmaster, oppfølging, avtaler om webhotell, samt avtaler om eposttjenester, betales på forskudd og løper 6 eller 12 måneder fra avtalen inngås om ikke annet avtales. Deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris for ytterligere 6 eller 12 måneder (det som er avtalt) av gangen frem til oppsigelse. En oppsigelse må sendes til Framdrift AS skriftlig per e-post seneste én måned før en avtaleperiode utløper for å slippe å betale for en ny periode. Betalte avtaler er ikke refunderbare.

Fornøydgaranti

Fornøydgarantien opphører 3 måneder etter at arbeidet på et prosjekt er startet, men dog tidligst 4 uker etter at prosjektet er lansert og gjort tilgjengelig for offentligheten. En fornøydgaranti innebærer at Framdrift AS  gjør ekstra arbeid ut over det som er avtalt for å prøve å imøtekomme kunden sitt ønske. 

Opplæring

Er det blitt gjort avtale om opplæring, hvor opplæring er inkludert i et pristilbud, er det kunden sitt ansvar å påse at opplæring blir utført. Opplæring blir hovedsakelig utført på Framdrift AS sitt kontor hvis ikke annet på forhånd er avtalt. Hvis tid for opplæring ikke er benyttet (avtalt av kunden) senest 3 måneder etter at prosjektet er ferdigstilt og publisert, frafaller retten til opplæringen som var inkludert i pristilbudet. Ønsker kunden mer opplæring utover det som er avtalt, blir dette fakturert per påbegynte time. 

Utestengelse

Framdrift AS har rett til umiddelbart å stenge bedriftens eller brukerens tjeneste ved brudd på de her angitte regler eller ved utelatelse av oppgjør. En stengning på bakgrunn av det ovennevnte kan bli å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid. 

Betaling

Betaling skal skje mot faktura med forfall 10 dager etter fakturadato.
Ved forsinket betaling påløper 1% morarente pr. påbegynt måned. Samt et purregebyr på 63,-. Nyregistrert abonnement forfaller 10 dager etter opprettelse. Abonnementet forfaller til fornying 30 dager før inneværende avtaleperiodes utløp. Manglende betaling innenfor angitte frister fører stenging av domene og tjenester fra Framdrift AS. 

Tvister

Tvister skal i første rekke forsøkes løst gjennom forhandlinger. Tvister som måtte oppstå hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo som verneting.

Priser

Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egne prislister eller avtales. Alle priser kan endres av Framdrift AS med minimum 1 måned varsel. Alle priser er eks mva. 

Force Majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer. 

Øvrige bestemmelser

Bedriften eller kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten samtykke fra Framdrift AS. Oppsigelse for tjenester levert av Framdrift AS skal skje innen 1 mnd før avtaleperiodens utløp. Dersom oppsigelse blir levert etter dette tidspunkt vil kunden bli fakturert for en ny periode. 

Vilkår for bruk av nettsiden

Tilgang til nettsiden gis på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til, uavhengig av årsak og til enhver tid, å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på nettsiden, uten varsel til deg. Vi vil ikke på noe grunnlag være ansvarlige dersom nettsiden på et gitt tidspunkt eller i en periode er utilgjengelig. Fra tid til annen, vil vi kunne reservere tilgangen til visse deler av Nettstedet for brukere som har registrert seg hos oss. 

Tillit til informasjonen som fremkommer

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på Nettsiden er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men vi gir ingen garantier, betingelser eller inneståelser (uttalt eller stilletiende) med hensyn til pålitelighet, nøyaktighet og fullstendighet av denne informasjonen. Vi frasier oss ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av nettsiden, herunder enhver handling foretatt i tillit til informasjon som har der fremkommet. Dette påvirker likevel ikke vårt ansvar for dødsfall eller personskade som følge av forsømmelse på vår side, ei heller knyttet til bedrageri eller opplysningsvikt om grunnleggende forhold, eventuelt annet ansvar som i henhold til lovgivningen ikke kan fraskrives.

 

Personvern og opplysninger knyttet til deg og din bruk av nettsiden

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernserklæring. Ved å benytte nettsiden samtykker du til en slik behandling og bekrefter at personopplysningene du har gitt oss er korrekte. Vennligst les vår Personvernserklæring nøye. 

Retningslinjer for immaterielle rettigheter

Framdrift AS er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet nettsiden, herunder materiale som er publisert der. Alt materialet er beskyttet av opphavsrettslig- og varemerkerettslig lovgivning samt traktater rundt om i verden. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter.

Du har ikke adgang til å benytte innhold fra nettsiden til kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Framdrift AS og du plikter å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger og lisenser på Nettsiden. 

Virus, hacking, og andre overtredelser

Du må ikke misbruke nettsiden ved å introdusere virus, trojanere, dataormer, logiske bomber, ødelagte data eller annet skadelig eller teknologisk ødeleggende materiale. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til nettsiden, serveren hvor nettsiden er lagret eller annen server, datamaskin, applikasjonen, eller database tilknyttet nettsiden. Du må ikke utsette nettsiden for et såkalt ”denial of service” angrep eller ”distributed denial-of-service” angrep.

Ved brudd på klausul ovenfor begår du en lovovertredelse. Vi vil anmelde enhver slik overtredelse til rett håndhevingsorgan og vi vil samarbeide med disse gjennom å avsløre din identitet.

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et såkalt ”denial of service” angrep, virus eller annet teknologisk ødeleggende materiale som overføres til datautstyr, dataprogrammer, data eller annet beskyttet materiale som følge av din bruk av våre digitale plattformer, herunder nedlastning av materiale fra nettsiden eller andre nettsider linket til den.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 1. Jan 2024 kl. 10:36.